Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Three Anatomies/ Tri Anatómie/ Sylvain Meret & Martin Ďuriš

26 augusta @ 10:00 - 1 septembra @ 13:00

(ENGLISH BELOW)
Tri Anatómie
Emilie Conrad, v jej knihe „Life on Land“, hovorí o revolučnom pohľade na anatómiu. Volá ho Tri Anatómie.
Keď sa pozrieme na vývoj poznatkov o ľudskej anatómii z historického hľadiska, anatómia bola vyvíjaná v období renesancie, keď sme skúmali a pomenovali časti tela na základe ich fyziologickej funkcie. Tento limitovaný spôsob videnia tela bol umocnený ešte tým, že sme skúmali mŕtve telo. Táto posmrtná, materialistická prespektíva redukuje videnie tela na súbor vrstiev kože, svalov, orgánov, kostí…oddelených od ich tekutinového prostredia. Tomuto štyri storočia starému pohľadu na ľudské telo chýba fylogenetická komplexnosť a biodynamické chápanie reality každého živého organizmu. Chýba tam primárny princíp. A tým je to, že každý organizmus je v úzkom prepojenom vzťahu k jeho prostediu.
Somatický prístup Continuum rozumie telu cez jeho základnú, tekutinovú podstatu, ktorú vieme vnímať cez vlastné fyzické pocity, vnútorné pohyby a mikro pohyby. Toto vnímanie umožňuje vnímanie hlbšieho vzťahu našich fyziologických priestorov s vonkajším prostredím. Takýmto vnímaním našej fyziológie umožňuje pozrieť sa na tri základné vrsty, ktoré informačne vplývajú na našu anatómiu.
„Kultúrna anatómia“ je prvou s týchto vrstiev a je doslova vpísaná do našich tkanív a nervového systému. Odráža naše kultúrne a spoločenské normy a je uložená hlboko v nevedomých vzorcoch správania. Je to naša osobná pamäť stelesnená v našich bunkách, naše emócie uložené v našich tkanivách, traumy uložené v našom dychu, naše myšlienky a názorové systémy, ktoré tvarujú formu našeho tela a tým vplývajú na našu celú fyziológiu. Kultúrna anatómia veľa krát definuje to ako naša telesnosť reaguje s vonkajším prostredím. Napríklad, naše chodidlá budú inak formované ak žijeme na boso v domorodej kultúre a inak, keď žijeme uprostred mesta ovplyvnený neustálymi módnymi trendami. Jednoducho povedané, kultúrny kontext formuje našu anatómiu a jej vývin. Kultúrna anatómia je adaptívna. V skratke, „dýcham podľa toho, kde žijem.
Druhá vrstva je uložená hlbšie v našich fyziogických štruktúrach, je fylogenetická a má blízky vzťah s elementom vody. Vodné prostredie bolo to, kde vznikol prvý život. A v ktorom bolo vytvarovaný celý reťazec života na planéte. Táto „Primordiálna anatómia“ zahŕňa všetky životné formy a približuje nás k nášmu pradávnemu evolučnému procesu, ktorým si prešli všetky organizmy na planéte. Od prvej bunky v oceáne až, v našom prípade, po ľudské telo. Embryonálny vývin je ukážkový príklad primordiálnej anatómie. Embryo pulzuje, zahýba sa, vlní sa, kľukatí sa, špiráluje….Je to základny slovník našich primordiálnych pohybov, ktoré sa prelínajú cez rôzne vrstvy, od mikrokozmu až po makrokozmos. Dýcha to.
Ak postupne ideme hlbšie a pomalšie so somatickým vnímaním, môžeme zmeniť vnímanie svojho rozmeru. A cez určité fraktálne vnímanie, môžeme vstúpiť do tretej vrstvy, ktorú Emilie Conrad nazývala „Kozmická anatómia“. Vo veľkom spomalení, až zastavení, v rezonancii obrazu embryo-nebula, …v tomto priestore to už prestáva byť len o prežití, ale otvára sa hlboký pocit jednoty a nekonečný priesor. Stratia sa telesné limity a naše vedomie expanduje a môže sa tak otvárať obrovksému priestoru vesmíru a jeho frekvenciám. Vnútroný a vonkajší priestor sa začnú prekrývať, prichádza pocit čistoty a nevinnosti. Prichádza iný druh dychu, už nedýcham ja,…ale niečo dýcha cezo mňa. Je to naše kozmické telo, ktoré otvára novú ríšu pocitov a fyzických vnemov a prináša nás k nášmu vzdialenému hviezdnému pôvodu.
Táto koncepcia troch anatómii nám ponúka širšie možnosti k vlastnej evolúcii, ktoré idú za limitácie našich kultúrnych konštruktov. Otvára to portál k expandovaniu vlastnej skúsanosti na Zemi a ponúka oslobodenie sa od osobných a kolektívnych príbehov. Je to cesta k vnútornej slobode a hlbokému prepojeniu sa so Zemou a vesmírom.
Spoločne budeme skúmať tieto tri anatómie pomocou zvuku, rôznych foriem dychu, pohybových sekvencií, interaktívnej meditácie v pohybe, dotyku, kreatívnej imaginácie, atď. Ponoríme sa do bunkového levelu a preskúmame rôzne anatomické vrstvy, ktoré tvoria rôzne dimenzie ľudskej skúsenosti a ktoré nám pomôžu povedať viac o tom, ako sme sa na Zemi formovali ako živočíšny druh.
Miesto: Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa
Dátum: 26.august – 1.september 2024
Cena: 580 euro
Ubytovanie: 250 euro
Registrácia: yugensomatics@gmail.com
Sylvain Meret vyštudoval Visual Arts (BA)/ Vizuálne Umenie, Contemporary Dance (p.a.r.t.s.)/ Súčasný Tanec , Somatic and Dance Therapy (Master degree) / Somaticko-Pohybovú Terapiu.
Sylvain je aktívny umelec, choreograf a učiteľ, ktorý pracuje so širokým spektrom súčasných a experimentálnych štýlov, spolupracuje s rôznymi umelcami v Európe a Ázii. Okrem jeho tanečnej kariéry, sa venuje širokému spektru somatických, terapeutických a duchovných metód. Postupne ho to pritiahlo k hlbokému skúmaniu tela, kreatívnemu a duchovnému potenciálu, ktorý v nás sídli. Sylvain je učiteľ Continuum Movement®, „Moving cycle“ praktikant (C.Caldwell), tanečný terapeut, člen ISMETA. Jeho základy tvorí prax s Čhi-kungovým majstrom Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais. Do šamanizmu bol iniciovaný náčelníkom Tancujúci Hrom v roku 2009. Momentálne študuje s Amber Gray v jej programe zameraným na ľudí, ktorí zažili ťažkú traumu.
Sylvain učí workshopy, hodiny, moduly a súkromné hodiny s rôznorodými klientami a skupinami. Žije vo Francúzku a cestuje po svete. Jeho záujmom je skúmanie ľudského potenciálu v interakcii s Poľom Inteligencie, ktorého vlny prechádzajú našou realitou.
Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.
———————————————————————————
The Three Anatomies
In her book „Life on land“ Emilie Conrad proposes a revolutionary view on anatomy.
Anatomy was historically developed at the Renaissance as the exploration and naming of the various internal parts of the human body in terms of physiological function. A way of seeing the body as an object of study, which was done on lifeless corpses. This post-mortem materialist perspective reduces the body to a set of layers of skin, muscle, organs, bones… dissociated from its fluid environment. For 4 hundreds years this view has been referential missing the phylogenetic complexity of the human species and the biodynamic understanding that all living organisms are primarily relational with their environment.
The somatic approach of Continuum apprehends the body from the experience of the fluid nature of our body through the perception our sensations, our inner movements and micro movements, allowing for a dynamic relationship between our internal physiological spaces and the external environment. In doing so our experience of anatomy, while intersecting with our physiology, also brings up three distinct layers that inform our anatomy.
„Cultural anatomy“ is that very first layer that is literally imprinted in our tissues and nervous system. It reflects the cultural and social norms and is deeply seated in unconscious behavioural patterns. It is, among other things, our personal memory embedded in our cells, our emotions stored in our tissues, our traumas in our breathing, our thoughts and our beliefs shaping our body image and its impact on our whole physiology. . Cultural anatomy often defines how our corporeality interacts with our environment. For example, our feet are differently informed if we live barefoot in an indigenous community or if we evolve in the middle of fashion modeling in an urban city, consequently our lived anatomy will be affected by this cultural context. Cultural anatomy is adaptive, it’s like „I breathe according to my environment“.
The second layer which is deeper in our physiological structures, is phylogenetic and closely related to the water element. The fluidic matrix in which the first organisms appeared and shaped the entire chain of life on earth. This „primordial anatomy“ is species inclusive and reveals the evolutionary process that all living organisms went through from the appearance of the first cell in the oceanic matrix until our evolving human body. Embryonic development is the pattern par excellence of the primordial anatomy which pulsates, arcs, undulates, meanders, spirals… It is the basic vocabulary of our primordial movements which crosses the scales of the microcosm towards the macrocosm. „It breathes.“
When we move deeper and slower with somatic awareness, we eventually change of scale, and like a fractal, we can access the third layer that Emilie Conrad called „cosmic anatomy“. Between extreme slowing down and suspension, in the resonance of the universal embryo-nebula motif, it is no longer a question of survival but of the presence of unity in an endless space. Body limits tend to disappear and awareness expand to allow the experience of cosmic immensity and vibrational frequencies. Interior and exterior overlap and a state of purity and innocence eventually take place. „I am breathed.“ It is a cosmic body that opens up the realm of feelings and sensations and brings us back to our distant stellar origins.
This conception of the 3 anatomies opens up wider possibilities for us to evolve beyond the limitations of the cultural constructs. It opens a portal to expand and experience others ways to be on the earth and to free ourselves from the personal and collective narrative. It is a path towards inner freedom and a deep connection with the earth and the universe.
We will explore the three anatomies with sounds, breaths, moving sequences, creative images to sink into the cellular depths of these sedimentary anatomical layers which make up the different dimensions of our human existence and may also tell us how we came into form as a specie.
PLACE: Natureza, Podhorská 13, Nová Baňa
DATES: 22.-28. január
PRICE: 580 euro
ACCOMOTATION AND FOOD: 250 euro
REGISTRATION: yugensomatics@gmail.com
—————-
Sylvain Méret
Coming from an eclectic curriculum in Visual Arts (BA), Contemporary Dance (p.a.r.t.s.) , somatic and Dance Therapy (Master degree), Sylvain has been active as a performer, choreographer and teacher, working in a range of contemporary and experimental styles, collaborating with many different artists in Europe and Asia. Along side his dance carrier, he was drawn to enter the inner realms of the Body and to explore the creative and spiritual potential that lies within us.
Sylvain studied a wide range of somatic, therapeutic and spiritual modalities. He is a continuum Movement® teacher, wellspring practitioner, “Moving cycle” practitioner (C. Caldwell), and dance therapist, member of Ismeta.. He has a background in Qi Gong with Master Li Jung Feng, BMC® and Feldenkrais and has been initiated to Shamanism with Chief dancing Thunder since 2009. He is currently studying with Amber Gray in her program for survivors of trauma.
Sylvain teaches workshops, classes, retreats and private sessions with a variety of clients and groups on physical, emotional, mental and spiritual issues. Living in France and traveling the world, His endeavor is to explore our human potential through embodiment in connection and co-creative partnership with the field of Intelligences weaving our reality.
“ The real gift of this work, which emphasizes an opening to direct communication and direct knowledge, is to reclaim our bodies, sensations and consciousness to further our sovereignty and self-empowerment”. S.M.
Martin Duris is a movement therapist, cranio-sacral therapist and somatic coach. He graduated in 2010 with a Health & Physical Activity Foundation Degree (FdA) from the Bolton University in the UK. This program utilizes the health promoting principles of sport, fitness, physical activity, nutrition and psychology – to prevent and alleviate a number of conditions. As well as these scientific elements, the course also included aspects of sports and health policy, coaching and health promotion strategy. Martin finished the Svastha Yoga Therapy Programme – advanced teacher training in 2014 and continues studying with Dr. Ganesh Mohan and Dr. Günter Niessen. The highlight of Svastha yoga´s approach is clarity and holistic approach.
He runs a private somatic couching and therapy, and is conducting different courses, workshops and seminars – focusing on the combination of yoga, martial arts, dance, cranio-sacral therapy and health promotion

Podrobnosti

Začiatok:
26 augusta @ 10:00
Koniec:
1 septembra @ 13:00